Тим

Јосипа Ризанкоска

Јосипа е доктор по Компаративна и Европска Политика при Универзитетот во Сиена, Италија. Докторира во 2017 година на тема „Радикализација на етно-регионалните партии во Центално-источна Европа". Била докторанд во посета на Автономниот Универзитет во Барселона (2013-2014) а магистрира на програмата МИРЕЕС при Универзитетот во Болоњаво 2010 година. Од 2007 до 2012 година работи како истражувач и проектен менаџер во Институтот за демократија „Социетас Цивилис" - Скопје. Главни теми на интерес: етно - регионализам и национализам, мултикултурализам,политички партии и избори, јавно мислење и граѓанско општество.

Јасмина Трајкоска

Јасмина е доц. д-р. на Факултетот за политички науки при ФОН-Универзитет. Докторира во 2016 година на тема „Меѓуетничките конфликти во Европската Унија денес и економските последици од нив“ на Правниот Факултет „Јустинијан I“ -Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Магистрира на Факултетот за Европска и меѓународна политика и дипломатија при ФОН Универзитет - Скопје во 2010. Од 2016 година е Потпретседател на Македонското политиколошко Друштво. Теми од интерес: компаративни политички системи, граѓанско општество, делиберативна демократија, меѓу-етнички конфликти и мировни процеси.

Николина Р. Антеска

Николина е професор по македонски и англиски јазик. Дипломира во 2010 година, на универзитетот „Св. Климент Охридски" во Битола. Долгогодишниот ангажман во невладиниот сектор ја носи во сферата на младинскиот активизам, неформална едукација за различни возрастни и етнички групи, дискриминација, работа со стари лица, деца со посебни потреби и маргинализирани групи. Главни теми на интерес: јавно мислење, медиуми, граѓанско општество, формална и неформална едукација, социјални проблеми, грижа за стари лица итн.

Климентина Ѓорѓиоска

Климентина е студентка на Мастер на Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје. Дипломира во 2016-та година на Универзитетот Аристотел во Солун, на Факултет за политички науки. Летниот семестар 2014-2015-та година студира на Факултет за интернационални односи на Универзитет за технологија во Талин - Естонија, во рамки на едукативна академска размена. Од 2016-та година активна е во граѓанскиот сектор. Главни теми на интерес: компаративна политика, политичка теорија, човеки права, новинарство и медиуми и младински активизам.

Кире Василев

Кире магистрирал на програмата за Труд, Граѓански Движења и Развој на Училиштето за Ориентални и Африкански Студии на Лондонскиот Универзитет. Кире исто така е Магистер по Европски Студии на Универзитетот од Флензбург, Германија. Во последната декада е активно ангажиран во разни граѓански иницијативи и учествува во бројни студии за труд и работнички права. Главни теми на интерес: работнички права, граѓански движења, родови студии и медиуми.

Марија Теговска

Марија магистрира во 2013 на Катедрата за Политички Науки при Правниот факултет „Јустинијан I“- Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје каде и завршува додипломски студии. Магистрира на темата „Влијанието на глобалните граѓански органаизации во демократските процеси во Македонија и Србија.“ Има работено на проектен менаџмент и анализи во повеќе граѓански организации како Институт за Демократија “Социетас Цивилис“- Скопје, Фондација Метаморфозис-Скопје, Транспаренси Интернешнал Македонија, и ЦИВИЛ. Главни теми на интерес: граѓанско општество, медиуми и избори.

Имране Рамадани Морина

Имране е Асистент на Факултетот за политички науки при ФОН Универзитет. Магистрира во 2017 год на Универзитетот ФОН на тема „Односите меѓу народите во согласност со повелбата на Медина.“ Додипломските студии по политички науки, дипломатија и новинарство ги завршува во 2013 година. Имране има студирано на Медицинскиот Факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Главни теми на интерес: компаративни политички системи, мултикултурализам, човекови права, исламско право и политика, здравствени и социални политики.