ЗА ФЕМИНИСТИЧКИТЕ РАБОТИ

Square

ЖЕНСКИ ГЛАСОВИ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА 2021

ЗА ФЕМИНИСТИЧКИТЕ РАБОТИ е отворен проект на ДИЈАЛОГ со општа цел покренување на јавната свест во С. Македонија за важноста од вклучување на женските прашања и родовата рамноправност на политичката агенда. Преку почетно генерално истражување на јавното мислење во Македонија за родови прашања и значењето на 8 Март- меѓународниот ден на жената проектот ги дефинира општите предизвици на темата и ги гради своите понатамошни проекти и активности. ЗА ФЕМИНИСТИЧКИТЕ РАБОТИ нема временска рамка за реализација затоа што женското прашање нема рок на траење.