Категорија: Публикации

Новости, Публикации

Објаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Овој текст има за цел да ја објасни поддршката на граѓаните за Законот за употреба на јазиците (ЗУЈ) преку нивните демографски карактеристики, политичко учество, партиска и етничка припадност. Оваа статија ја базираме на емпириски логистички регресиски модели користејќи оригинална база на податоци од 669 македонски испитаници. Ја споредиме поддршката на македонската јавност за ЗУЈ со …

Новости, Публикации

Социјално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за да докажат дека Шарената Револуција ги исполнува основните елементи на едно социјално движење. Тие ги објаснуваат главните карактеристики на колективниот идентитет на движењето фокусирајќи се …

Публикации

„Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп.

Политичко-општествена криза во Република Македонија во периодот од 2015-2017 година предизвика повеќе граѓански собири и манифестации на отпор од кои најмасовни и со најдолг континуитет беа движењето “Протестирам” (попознато како “Шарената Револуција”) од една и граѓанска иницијатива “За Заедничка Македонија” од друга страна. Во континуитет од повеќе од два месеци протестните собири се одвиваа во …

Публикации

Европската Унија како фактор на стабилност и промотор на добри меѓу-етнички односи во Македонија.

Почитувањето на човековите и на малцинските права е еден од критериумите на ЕУ за членство во Унијата. Сепак, легитимитетот на критериумите на ЕУ и стандардите за земјите кандидатки е критикувано за недостатокот на конзистентност во апликацијата низ различни земји и за недостатокот на транспарентност на мониторингот на Европската Комисија. Главното истражувачко прашање овде е: Која …

Публикации

Охридскиот Рамковен Договор- стратешка алатка за изборен партиски натпревар во Македонија.

Митот за тоа дека Охридскиот Рамковен Договор (ОРД) би можел да биде лекот за кревките хетерогени општества беше демистифициран кратко пред неговата десет годишнина. Генералното истражувачко прашање во овој труд е како политичките партии ја оценуваат улогата на ОРД во градењето функционално мулти-етничко општество, додека потесната загатка на што се должи националистичката реторика на политичките …