Square

МЛАДИ И КОВИД-19 ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Потреби, предизвици, последици.

Авторки*: Јосипа Ризанкоска, Наташа Димова, Александра Спасеска, Николина Ризанкоска-Антеска Дизајн на насловна страница: Марија Конеска Лектура: Дијана Ристова Јуни 2021 година Оваа студија за политики беше подготвена како дел од … Continue readingМЛАДИ И КОВИД-19 ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Потреби, предизвици, последици.

МАКЕДОНКИ ВО ДВИЖЕЊЕ. ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА „МОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА И РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА ИСЕЛЕНИЧКА 2021“.

Оваа студија нуди емпириски податоци  за состојбата на македонските иселенички. Анкетата, е спроведена онлајн во периодот од 8 март до 8 април 2021 година. Вклучени се 407 македонски иселенички од … Continue readingМАКЕДОНКИ ВО ДВИЖЕЊЕ. ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТА „МОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА И РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА ИСЕЛЕНИЧКА 2021“.

Пет години од Шарената Револуција. Извештај од анкета јануари-февруари 2021.

По повод петгодишнината од Шарената Револуција (ШР), граѓанското движење кое се одвиваше од 12 април до средината на јуни 2016 година,  ДИЈАЛОГ – Центар за делиберативна демократија од Прилеп спроведе … Continue readingПет години од Шарената Револуција. Извештај од анкета јануари-февруари 2021.

ЕМИГРАЦИИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА „НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“

ДИЈАЛОГ – Центарот за делиберативна демократија со поддршка од Civica Mobilitas го спроведе проектот ИСПРАЗНЕТО ГНЕЗДО за детектирање на причините за емигрирање на македонските иселеници, условите за подобрување на животниот … Continue readingЕМИГРАЦИИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА „НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА“

ИЗВЕШТАЈ АНКЕТА – 8 МАРТ И РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

8 Март и родовата рамноправност Овој извештај ги презентира основните емпириски пронајдоци од истражувањето на тема „8 Март и родовата рамноправност“, спроведено во периодот од 8 март до 8 мај … Continue readingИЗВЕШТАЈ АНКЕТА – 8 МАРТ И РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Објаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Овој текст има за цел да ја објасни поддршката на граѓаните за Законот за употреба на јазиците (ЗУЈ) преку нивните демографски карактеристики, политичко учество, партиска и етничка припадност. Оваа статија … Continue readingОбјаснување на јавната поддршка за Законот за употреба на јазиците во Македонија

Социјално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за … Continue readingСоцијално движење во прво лице еднина: боите на Шарената Револуција во Северна Македонија

Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија.

Оваа студијата е структуирана во седум главни делови. Во првиот дел го дефинираме проблемот и истражувачките прашања, во вториот ја презентираме методологијата на собирање податоци, во третиот дел овозможуваме преглед … Continue readingПроценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија.

„Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп.

Политичко-општествена криза во Република Македонија во периодот од 2015-2017 година предизвика повеќе граѓански собири и манифестации на отпор од кои најмасовни и со најдолг континуитет беа движењето “Протестирам” (попознато како … Continue reading„Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп.

Европската Унија како фактор на стабилност и промотор на добри меѓу-етнички односи во Македонија.

Почитувањето на човековите и на малцинските права е еден од критериумите на ЕУ за членство во Унијата. Сепак, легитимитетот на критериумите на ЕУ и стандардите за земјите кандидатки е критикувано … Continue readingЕвропската Унија како фактор на стабилност и промотор на добри меѓу-етнички односи во Македонија.