Категорија: Публикации

Публикации

Ризанкоска, Ј., и Трајкоска, Ј. (2017) „Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп. Политичка Мисла бр. 53. Јуни 2017. Скопје: КАС, Конрад Аденауер Фондација.

Политичко-општествена криза во Република Македонија во периодот од 2015-2017 година предизвика повеќе граѓански собири и манифестации на отпор од кои најмасовни и со најдолг континуитет беа движењето “Протестирам” (попознато како “Шарената Револуција”) од една и граѓанска иницијатива “За Заедничка Македонија” од друга страна. Во континуитет од повеќе од два месеци протестните собири се одвиваа во …

Публикации

Trajkoska, J and Rizankoska J. (2015), “The EU as a factor of stability and a promoter of good interethnic relations in Macedonia.” International Yearbook. Faculty of Security, University of Kliment Ohridski. 2015/1 pp. 133-144 (UDK:323.1:341.171.071.51(4-672ЕY:497.7))

Почитувањето на човековите и на малцинските права е еден од критериумите на ЕУ за членство во Унијата. Сепак, легитимитетот на критериумите на ЕУ и стандардите за земјите кандидатки е критикувано за недостатокот на конзистентност во апликацијата низ различни земји и за недостатокот на транспарентност на мониторингот на Европската Комисија. Главното истражувачко прашање овде е: Која …

Публикации

Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2016) “The Ohrid Framework Agreement: a strategic tool for electoral party competition in Macedonia “. Journal of Liberty and International Affairs. Vol. 2 No. 2016. pp 9-26 (eISSN 1857-9760)

Митот за тоа дека Охридскиот Рамковен Договор (ОРД) би можел да биде лекот за кревките хетерогени општества беше демистифициран кратко пред неговата десет годишнина. Генералното истражувачко прашање во овој труд е како политичките партии ја оценуваат улогата на ОРД во градењето функционално мулти-етничко општество, додека потесната загатка на што се должи националистичката реторика на политичките …