Категорија: Публикации

Публикации

Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2019) A Social Movement in First Person Singular: The Colours of the “Colourful Revolution” in North Macedonia. Southeastern Europe 43.1: BRILL.

Вистинскиот идентитет на Шарената Револуција во Северна Македонија беше предмет на спротивставени јавни дискусии. Авторите обезбедуваат комбинирана описна и анализа на микро-ниво, врз основа на оригинална база на податоци, за да докажат дека Шарената Револуција ги исполнува основните елементи на едно социјално движење. Тие ги објаснуваат главните карактеристики на колективниот идентитет на движењето фокусирајќи се …

Публикации

Ризанкоска, Ј., и Трајкоска, Ј. (2017) „Шарената Револуција” и Движењето „За Заедничка Македонија” – симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабоката партиска поделеност во македонското општетсво? Студија на случај – Прилеп. Политичка Мисла бр. 53. Јуни 2017. Скопје: КАС, Конрад Аденауер Фондација.

Политичко-општествена криза во Република Македонија во периодот од 2015-2017 година предизвика повеќе граѓански собири и манифестации на отпор од кои најмасовни и со најдолг континуитет беа движењето “Протестирам” (попознато како “Шарената Револуција”) од една и граѓанска иницијатива “За Заедничка Македонија” од друга страна. Во континуитет од повеќе од два месеци протестните собири се одвиваа во …

Публикации

Trajkoska, J and Rizankoska J. (2015), “The EU as a factor of stability and a promoter of good interethnic relations in Macedonia.” International Yearbook. Faculty of Security, University of Kliment Ohridski. 2015/1 pp. 133-144 (UDK:323.1:341.171.071.51(4-672ЕY:497.7))

Почитувањето на човековите и на малцинските права е еден од критериумите на ЕУ за членство во Унијата. Сепак, легитимитетот на критериумите на ЕУ и стандардите за земјите кандидатки е критикувано за недостатокот на конзистентност во апликацијата низ различни земји и за недостатокот на транспарентност на мониторингот на Европската Комисија. Главното истражувачко прашање овде е: Која …

Публикации

Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2016) “The Ohrid Framework Agreement: a strategic tool for electoral party competition in Macedonia “. Journal of Liberty and International Affairs. Vol. 2 No. 2016. pp 9-26 (eISSN 1857-9760)

Митот за тоа дека Охридскиот Рамковен Договор (ОРД) би можел да биде лекот за кревките хетерогени општества беше демистифициран кратко пред неговата десет годишнина. Генералното истражувачко прашање во овој труд е како политичките партии ја оценуваат улогата на ОРД во градењето функционално мулти-етничко општество, додека потесната загатка на што се должи националистичката реторика на политичките …