Визија мисија и цели

ДИЈАЛОГ има визија за Македонија во која граѓаните ќе бидат активни учесници во процесите на делиберативната демократија.

ДИЈАЛОГ ќе се занимава со истражување и анализа, промоција на истражувањата со цел придонес за креирање на јавните политики, едукација за промовирање и развој на делиберативната култура, лобирање и застапување на вредностите на делиберативната демократија. 

Сите овие методи ќе се надградуваат и преку соработка со вмрежување со владини, меѓувладини и невладини здруженија кои ги делат истите вредности и цели.

Главни полиња на истражување:

- Делиберативна демократија 

- Владеење на правото; 

- Избори и политички партии;

 - Цивилно општество; 

- Влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната демократија во Република Македонија; 

- Дискриминација и маргинализирани групи; 

- Меѓуетничката кохабитација во Македонија, со посебен акцент за инклузивноста на немнозинските етнички малцинства,

 - Родова рамноправност; 

- Социјална правда и 

- Европска Унија и евроатланските интеграции.