ДИЈАЛОГ има визија за Македонија во која граѓаните ќе бидат активни учесници во процесите на делиберативната демократија.

ДИЈАЛОГ ќе се занимава со истражување и анализа, промоција на истражувањата со цел придонес за креирање на јавните политики, едукација за промовирање и развој на делиберативната култура, лобирање и застапување на вредностите на делиберативната демократија. 

Сите овие методи ќе се надградуваат и преку соработка со вмрежување со владини, меѓувладини и невладини здруженија кои ги делат истите вредности и цели.

Главни полиња на истражување:

– Делиберативна демократија 

– Владеење на правото; 

– Избори и политички партии;

 – Цивилно општество; 

– Влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната демократија во Република Македонија; 

– Дискриминација и маргинализирани групи; 

– Меѓуетничката кохабитација во Македонија, со посебен акцент за инклузивноста на немнозинските етнички малцинства,

 – Родова рамноправност; 

– Социјална правда и 

– Европска Унија и евроатланските интеграции.

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | CleanPortfolio by Catch Themes