Публикации

Охридскиот Рамковен Договор- стратешка алатка за изборен партиски натпревар во Македонија.

Митот за тоа дека Охридскиот Рамковен Договор (ОРД) би можел да биде лекот за кревките хетерогени општества беше демистифициран кратко пред неговата десет годишнина. Генералното истражувачко прашање во овој труд е како политичките партии ја оценуваат улогата на ОРД во градењето функционално мулти-етничко општество, додека потесната загатка на што се должи националистичката реторика на политичките партии во Македонија?

Ние аргументираме дека оценката на успешноста на имплементацијата на ОРД би зависела на партиските позиции на моќ и типот на етничка група (мнозинска, мнозинско-малцинска, или мала малцинска). Ние наоѓаме дека лошата економска ситуација и исклученоста од власта се најсилните радикализатори на националистички партиски реторики во Македонија. Оваа студија на случај на Македонија, користи квалитативна анализа на триесет полу-структурирани лице во лице интервјуа со високи претстаници на 27 политички партии во Македонија во преиодот од октомври-ноември 2014та.

Цитат – Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2016) “The Ohrid Framework Agreement: a strategic tool for electoral party competition in Macedonia “. Journal of Liberty and International Affairs. Vol. 2 No. 2016. pp 9-26 (eISSN 1857-9760)

Преземи